top of page

Co je základová deska a její cena

Aktualizováno: 13. 9. 2023

Pojďme si postupně objasnit, co nás čeká při stavbě základové desky domu a jaká je její cena.Vysvětlíme si pojmy, které se objevují v kontextu stavby základové desky: geologický průzkum, radonový průzkum, základová spára, základové pasy, základová deska a její cena, hydroizolace základové desky, hutnění základové desky, penetrace základové desky, tloušťka základové desky, druhy základových desek.

Geologický průzkum

by měl předcházet realizaci stavby domu a má zásadní vliv na samotnou základovou desku. Jeho výsledky nám odkryjí geologické složení půdy a stav podzemních vod, které ovlivňují složení a konstrukci základů domu. Jelikož je naše území z větší části již geologicky prozkoumané a záznamy se archivují, je možné je použít pro naše potřeby stavby a snížit náklady na geologické služby. V opačném případě je nutné při kalkulaci ceny desky počítat i s touto odbornou službou.


Radonový průzkum

je nedílnou součástí každé projektové dokumentace pro získání stavebního povolení. Výsledkem je typ radonového indexu. Podle toho projektant určí opatření proti opatření pronikání radonu z podloží.

Základová spára

Základová spára

je plocha, kde jsou pasy v kontaktu se zeminou. Její umístění je dáno nezámrznou hloubkou dané lokality realizace samotné stavby. Min. hloubka je 800 mm od upraveného terénu.Základové pasy

Základové pasy

jsou konstrukcí jež přenáší tlak do zeminy. Jejich rozměry, hlavně jejich šířka, je dána zatížením stavby (hmotnost stavby) a únosností zeminy na základě geologického průzkumu. Hmotnost stavby je ovlivněna zvoleným materiálem a velikostí domu. Pro správnou funkci pasů je nutné dbát na jejich provedení, jako např. tvar musí být obdélníkový a nezužovat jejich šířku u základové spáry. Pasy se často provádí kombinací lití betonu do výkopu a do ztraceného bednění. Pasy provádíme všude pod nosné zdivo, patu schodiště, krbová kamna, příčky a další nutné zesílení dle projektové dokumentace.Základová deska

Základová deska

spojuje základové pasy. Sama je uložena na podsypu tvořeného ze štěrkopísku nebo samotném štěrku či kačírku. Tuto vrstvu je nezbytné dokonale vyrovnat a zhutnit. Na tuto první výsypku položíme do pískového lože kanalizaci, vodovodní trubky a prostupy pro ostatní sítě. Kanalizaci je nutné testovat na těsnost a správný sklon, vše před samotným vylitím desky. Poptejte u nás stavební dozor, často se setkáváme s problémy plynoucí s nekompetentním provedením uložení schovaným pod betonem, které se projeví kolikrát až roky po dokončení celé stavby domu. Následné odstranění je časově a ekonomicky nákladné. Nezapomeneme také na radonové opatření, pokud je navrženo v projektové dokumentaci. Poté následuje obsyp pískem pro její ochranu a dosyp štěrkem, který se opět zhutní. Na takto připravený povrch přijde kari síť, která se spojí s výztuží pasů. Další fází je vylití betonu. Tloušťka základové desky je dána statickým výpočtem v projektové dokumentaci. Většina základových desek je tloušťky 150mm. Další informace na Wikipedii - základová deska.Hydroizolace základové desky

Hydroizolace základové desky a izolace proti radonu

se dnes nejčastěji řeší 2v1, tedy hydroizolačními pásy s hliníkovou vrstvou.

Zásadní pro pokládku izolace je kvalitní rovný a hladký povrch desky, který nám zaručí, že nedojde k protržení a tím i k znehodnocení izolace. Velký důraz na preciznost je nutné dát na napojení všech síťových prostupů. Před samotnou pokládkou izolace provádíme penetraci desky.
Typy základových desek


Základová deska uložená na štěrku

je nejčastějším provedením základové desky pro standardní domy. Provádí se vylitím pasů do nezámrzné hloubky s kombinací ztraceného bednění, zhutněním štěrkové vrstvy, armovací výztuže a finálním betonovým překryvem. Toto řešení má jednoznačné výhody v jednoduchosti a rychlosti realizace a relativně nízkými vstupní náklady. Nevýhodou je nízký tepelný odpor desky. Ten je nutné řešit dodatečným izolováním vnější strany pasu a také podlahy nad deskou a to v poměrně velké tloušťce, což sebou nese nevýhody včetně následných finančních nákladů hrubé stavby domu. Tento typ základové desky není vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy. Mezi další nevýhody pak můžeme zařadit teplený most u paty zdiva.


Plovoucí základová deska

je tvořena jednou základovou spárou (jámou) na místo jednotlivých pasů. Ta se vyplní zhutněným pěnosklem, které je uloženo v geotextílii. Správné hutnění je nezbytné pro dosažení požadovaných parametrů plovoucí základové desky. Dále se pokládá PE folie na kterou se vylije samotná deska do armované konstrukce. Nutností je dokonalé spádování a příprava drenážního systému pod deskou. Tato deska má dokonalé termoizolační a akumulační vlastnosti nutné pro nízkoenergetické a pasivní domy. Není nutné, a nebo jen v minimální tloušťce, izolovat podlahu domu. Takto řešená základová deska má jednoznačné výhody na straně úspor absence dodatečné izolace nad deskou, ale zároveň je sama o sobě finančně nákladnější.


Základová deska na extrudovaném polystyrenu

jedná se o technologické řešení základové desky, které nemá v naší zemi velkou tradici. Nicméně má své nesporné výhody. V jednotné spáře se vytvoří vana z extrudovaného polystyrenu. Ten je pokládán systémem pero-drážka, takže vznikne dokonalý kompaktní blok s výbornými termo-izolačními a hydroizolačními vlastnostmi. Polystyren je pokládán na štěrkový podklad, poslední vrstvou je písek zarovnaný do roviny, aby nedocházelo k deformacím extrudovaných desek. Tak jako u plovoucí základové desky, i tento systém vyžaduje spádování a vytvoření drenážního systému. Výhody této základové desky jsou především tepelně izolační a hydroizolační vlastnosti dané integrovanými izolacemi již v samotné základové desce. Dále pak absence tepelných mostů, stabilita a nosnost celé základové desky.Cena základové desky

není katalogová záležitost. Z výše uvedeného vyplývá, že neexistuje jednotná cena za m2 desky. Každé její provedení je odvislé od projektu, který definuje materiálové a časové požadavky, jež mají přímí vliv na cenu základové desky. Poraďte se s námi a nechte si udělat kalkulaci přímo na váš konkrétní projekt.


Základová deska svépomocí

je často kladená otázka nejednoho stavitele. Je na každém, jestli si troufne ji řešit svépomocí a zajistit stoprocentní provedení dle norem a správných technologických postupů. A že si pohlídáte veškeré detaily, které ovlivní budoucí správné fungování po celou životnost domu. Problémem je, že se mnohokrát podceňuje, neboť se jedná o prvek, který působí na první pohled jednoduše a navíc je skryt v zemi. Škody, které se většinou projeví až po dlouhé době se těžko napravují, nebo jsou zcela neodstranitelné. Obvyklým problémem bývá špatný nebo nedostatečný sklon kanalizace nebo i její popraskání v důsledku nesprávného uložení. Dalším klasickým neduhem je protržení hydroizolace nebo nedokonalé napojení na prostupy inženýrských sítí deskou. Zvažte dobře svoje schopnosti nebo si ušetřete možné budoucí problémy a soustřeďte se na obor ve kterým jste sami profesionálové a tuto problematiku ponechte na nás.


Váš tým STAV4You
Prohlédněte si poslední realizaci základové desky na Praze východ, Středočeský kraj.
Comments


bottom of page